SHARE

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!!!!

ह्दयात कुणाच्यातरी नेहमीसाठी बसावं….,
बसून ह्दयात मग शांतपणे निजावं….!
हक्काने कुणावरतरी कधीतरी रुसावं…..,
मग त्याच्याच समजूतीने क्शनभर विसावं….!

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!!

वाटत कधी-कधी खूप मूसमूसुन रडावं……,
ह्ळूच येवून त्याने मग अश्रू अलगद पुसावं…..!
वाटत कधी-कधी कुणाचतरी होउन पाहावं…..,
कुणाच्यातरी प्रेमात आपणही न्हाउन निघावं….!.

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!!

वाटत कधी-कधी आपणही स्वप्न बघावं…..,
क्शनभर का होइना स्वतःला विसरुन बघावं……!
वाटत कधी-कधी आपणही लिहून बघावं…..,
लिहीता-लिहीता का होइना आपणही प्रेमात पडावं…..!!

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..

LEAVE A REPLY