Technology

Home Technology
Web Technologies

APPLICATIONS

HOT NEWS

तिची आठवण आली कि

तिची आठवण आली कि मी आकाशाकडे बघतो अन् ती दिसेल म्हणुन् उगाचच्.. तारे तुटन्यचि वाट् बघत् राहतो! वाफ़ळत्या चहात् सुध्दा तिचाच् गन्ध् असतो.. त्या गन्धात् हरवुन्.. चहा मात्र थन्ड् होवुन् जातो! ती समोर...