Internet

Home Internet
Internet

APPLICATIONS

HOT NEWS

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं.....!!!! ह्दयात कुणाच्यातरी नेहमीसाठी बसावं...., बसून ह्दयात मग शांतपणे निजावं....! हक्काने कुणावरतरी कधीतरी रुसावं....., मग त्याच्याच समजूतीने क्शनभर विसावं....! वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं.....!! वाटत कधी-कधी...